»Myśl ks. Bosko

Pamiętaj, że cierpisz i pracujesz dla dobrego Pana, którym jest Bóg.

Statut Oratorium im św. Jana Bosko w Łodzi

Nazwa, podstawa prawna i zakres działania

§ 1

1. Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Bosko w Łodzi, zwane dalej Oratorium, jest dziełem salezjańskim, wynikającym z konstytucyjnej działalności Towarzystwa Salezjańskiego.

2. Założenia i program Oratorium oparte są na wychowawczej idei i uprzedzającym systemie pedagogicznym, wypracowanym przez św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa Salezjańskiego.

3. Oratorium działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

4. Oratorium działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów.

5. Oratorium zostaje powołane na czas nieograniczony.

6. Siedziba Oratorium znajduje się w Łodzi, ul. Kopcińskiego 1/3

7. Oratorium może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać druków firmowych i pieczęci z pełną nazwą Oratorium, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. Oratorium opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Może również zatrudniać osoby, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów statutowych.

Cel działania, zadania i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Oratorium jest prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej w środowisku dzieci i młodzieży, a także działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

§ 3

Oratorium realizuje swoje cele przez:

a) organizowanie wspólnoty wychowawczej, złożonej z wychowawców i wychowanków oraz ich rodziców,

b) wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych,

c) prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, w tym również działalności świetlicowej i terapeutycznej, placówek wsparcia dziennego, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych oraz innych form zagospodarowania czasu wolnego,

d) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży, wchodzącej w dorosłe i samodzielne życie,

e) prowadzenie działalności promującej pracę twórczą dzieci i młodzieży oraz twórczość artystyczną, której adresatem są dzieci i młodzież, w tym organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, koncertów, przeglądów muzycznych, teatralnych i filmowych, a także innych form działalności kulturalnej,

f) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym organizowanie wycieczek i innych form promujących aktywne spędzanie wolnego czasu,

g) organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

w tym półkolonii, obozów i kolonii letnich, zimowisk, specjalistycznych turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

h) różnorodną pomoc, mającą na celu wsparcie i wyrównanie szans, w tym również pomoc charytatywną, dla dzieci i młodzieży pochodzących w szczególności ze środowisk zagrożonych przemocą, alkoholizmem i narkomanią, rodzin dysfunkcyjnych i o niskim standardzie ekonomicznym, a także dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia z innych powodów, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pomoc i wsparcie dla rodzin podopiecznych,

i) prowadzenie działalności na rzecz profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania patologiom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, a także ochrony i promocji zdrowia w środowisku dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

j) podejmowanie działań służących integracji środowisk lokalnych, w tym organizację festynów i różnorodnych działań dla społeczności lokalnych z uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej, a także działań na rzecz integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiego dziedzictwa Europy,

k) promowanie i podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska,

l) współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi oraz z innymi organizacjami w kraju i za granicą, działającymi na polu wychowania, opieki, edukacji i integracji społecznej oraz rozwoju religijnego i duchowego,

m) promocję i organizację wolontariatu,

n) wspieranie rozwoju religijnego i duchowego poprzez organizowanie spotkań formacyjnych,

o) przygotowanie i utrzymanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,

p) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej, związanej z zakresem działalności Oratorium.

§ 4

Dla realizacji powyższych celów Oratorium prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, których przedmiotem, przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD, jest:

1. Działalność odpłatna:

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – działalność określona w §3 pkt. g,

58.11.Z - Wydawanie książek – działalność określona w §3 pkt. p,

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – działalność określona w §3 pkt. p,

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza – działalność określona w §3 pkt. p,

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – działalność określona w §3 pkt. e,

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – działalność określona w §3 pkt. e,

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów – działalność określona w §3 pkt. e,

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – działalność określona w §3 pkt. e,

63.12.Z - Działalność portali internetowych – działalność określona w §3 pkt. p,

74.20.Z - Działalność fotograficzna – działalność określona w §3 pkt. e,

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki – działalność określona w §3 pkt. f, g,

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – działalność określona w §3 pkt. f,

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – działalność określona w §3 pkt. e,

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – działalność określona w §3 pkt. c,

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację – działalność określona w §3 pkt. c, d, m

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność określona w §3 pkt. g,

87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – działalność określona w §3 pkt. g,

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi – działalność określona w §3 pkt. c,

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność określona w §3 pkt. g,

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – działalność określona w §3 pkt. e,

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – działalność określona w §3 pkt. e,

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza – działalność określona w §3 pkt. e

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych – działalność określona w §3 pkt. e,

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem – działalność określona w §3 pkt. f,

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – działalność określona w §3 pkt. f,

94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność określona w §3 pkt. p.

2. Działalność nieodpłatna:

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – działalność określona w §3 pkt. g,

58.11.Z - Wydawanie książek – działalność określona w §3 pkt. p,

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – działalność określona w §3 pkt. p,

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza – działalność określona w §3 pkt. p,

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – działalność określona w §3 pkt. e,

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – działalność określona w §3 pkt. e,

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów – działalność określona w §3 pkt. e,

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – działalność określona w §3 pkt. e,

63.12.Z - Działalność portali internetowych – działalność określona w §3 pkt. p,

74.20.Z - Działalność fotograficzna – działalność określona w §3 pkt. e,

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki – działalność określona w §3 pkt. f, g,

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – działalność określona w §3 pkt. f,

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – działalność określona w §3 pkt. e,

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – działalność określona w §3 pkt. a, b, c,

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację – działalność określona w §3 pkt. c, d, m,

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność określona w §3 pkt. g, i,

87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – działalność określona w §3 pkt. g,

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi – działalność określona w §3 pkt. c,

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność określona w §3 pkt. g, h, i,

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – działalność określona w §3 pkt. e,

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – działalność określona w §3 pkt. e,

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza – działalność określona w §3 pkt. e,

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych – działalność określona w §3 pkt. e,

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem – działalność określona w §3 pkt. f,

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – działalność określona w §3 pkt. f,

94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność określona w §3 pkt. j, k, l, m, p.

§ 5

Oratorium może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującym prawem. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód ten nie może być przeznaczony do podziału między członków Oratorium. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje prawomocną uchwałą Rada Oratorium.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6

Członkowie Oratorium dzielą się na:

- członków zwyczajnych,
- członków uczestników,
- członków wspierających.

§ 7

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz obywatele innych państw, zamieszkali tak w Polsce, jak i poza jej granicami, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawieni praw publicznych oraz uznający cele i zadania Oratorium określone w niniejszym Statucie, przyjęci przez Radę Oratorium na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami mogą być zarówno pełnoletni lub za zgodą prawnych opiekunów niepełnoletni obywatele polscy, bądź też obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce, przyjęci na podstawie pisemnej deklaracji przez Kierownika Oratorium, po zasięgnięciu opinii Rady Oratorium.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z Polski i spoza jej granic, które dla poparcia celów Oratorium udzielają pomocy rzeczowej, finansowej lub pomocy w wymiarze duchowym, przyjęte przez Radę Oratorium i wpisane za ich zgodą do Księgi Dobrodziejów Oratorium.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni Oratorium mają prawo do:

- uczestniczenia w działalności Oratorium,
- zgłaszania propozycji, wniosków, postulatów i domagania się ich rozpatrzenia oraz wdrożenia,
- wybierania i bycia wybieranymi do władz Oratorium,
- posiadania legitymacji członkowskiej Oratorium.

2. Członkowie uczestnicy mają te same prawa, co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do udziału w głosowaniach na Walnych Zgromadzeniach.

3. Członkowie wspierający nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, mają jednak prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących realizacji celów Oratorium, zwłaszcza sposobu wykorzystania przekazanego wsparcia oraz uczestniczyć w organizowanych przez Oratorium imprezach.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani do:

- przestrzegania niniejszego Statutu,
- aktywnego uczestniczenia w działalności Oratorium, zgodnie z wytyczonymi w Statucie celami,
- dbania o dobre imię Oratorium oraz zachowywania nienagannej postawy społecznej i obywatelskiej.

2. Ponadto członkowie zwyczajni są zobowiązani do systematycznego uiszczania składek członkowskich, ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

1. Członkostwo zwyczajne oraz wspierające ustaje na skutek:

- wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
- wykluczenia, na podstawie prawomocnej uchwały Rady Oratorium, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub całkowitego zaprzestania działalności,
- utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych osoby fizycznej, a w przypadku osób prawnych, będących członkami wspierającymi, w przypadku utraty osobowości prawnej.

2. Członkostwo uczestnika Oratorium ustaje na skutek:

- wystąpienia zgłoszonego na piśmie, które w przypadku osób niepełnoletnich powinno być potwierdzone przez prawnych opiekunów,
- wykluczenia, na podstawie decyzji Kierownika Oratorium, podjętej po zasięgnięciu opinii Rady Oratorium, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub naruszenia Regulaminu Uczestnika Oratorium.
- utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych osoby fizycznej.

Władze Oratorium i reprezentacja

§ 11

1. Władze Oratorium stanowią:

- Walne Zebranie Członków, zwane w niniejszym Statucie Walnym Zgromadzeniem,
- Rada Oratorium,
- Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Rady Oratorium i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie, które stanowią członkowie zwyczajni, jest najwyższą władzą Oratorium i jest uprawnione do:

a) określania kierunków i programów działania Oratorium,
b) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Rady Oratorium,
c) udzielania absolutorium ustępującej Radzie Oratorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) zmiany Statutu Oratorium z zachowaniem §12 ust. 8 niniejszego Statutu,
e) rozwiązania Oratorium z zachowaniem §12 ust. 8 niniejszego Statutu,
f) wyboru i odwołania członków Rady Oratorium i Komisji Rewizyjnej,
g) wyboru i odwołania Kierownika Oratorium, stojącego na czele Rady Oratorium z zachowaniem §14 ust. 1,
h) uchwalenia i zmiany Regulaminu Uczestnika Oratorium,
i) określania wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych,
j) podejmowanie decyzji w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu,
k) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego Oratorium z zachowaniem §18 ust. 1 i 4.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane, jako zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się, co najmniej jeden raz w roku i jest zwoływane przez Radę Oratorium nie później, niż do ostatniego dnia każdego roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Oratorium:
- z własnej inicjatywy Rady Oratorium,
- z inicjatywy Kierownika Oratorium,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek, co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków zwyczajnych Oratorium, co najmniej na 7 dni naprzód.

6. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący obrad, który jest wybierany przez Walne Zgromadzenie.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na obecną ilość członków zwyczajnych.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące rozwiązania Oratorium oraz zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

9. Głosowanie jest jawne. Na wniosek 1/2 plus 1 liczby członków uprawnionych do głosowania, przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

§ 13

1. Rada Oratorium jest najwyższą władzą Oratorium w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia.

2. W skład Rady Oratorium, oprócz Kierownika Oratorium, wchodzą cztery osoby, które na pierwszym posiedzeniu po wyborze przez Walne Zgromadzenie, wybierają spośród siebie Sekretarza i Skarbnika.

3. W skład Rady Oratorium nie może wchodzić osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia prawa publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Rada Oratorium ma prawo uzupełnić swój skład o nowe osoby, spośród członków zwyczajnych Oratorium, na miejsce tych, które ustąpiły w czasie trwania jej kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 50% ogólnej liczby członków Rady Oratorium i tylko do końca trwania kadencji.

§ 14

1. Na czele Rady Oratorium stoi Kierownik Oratorium, wybierany przez Walne Zgromadzenie, spośród salezjanów będących członkami zwyczajnymi Oratorium.

2. Kierownik Oratorium kieruje pracami Oratorium i reprezentuje je na zewnątrz. On też jest jednoosobowo upoważniony w imieniu Oratorium do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw.

§ 15

1. Zadaniem Rady Oratorium jest:
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- programowanie i organizacja działalności Oratorium,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Oratorium, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- określania wysokości składek członkowskich dla członków uczestników,
- opracowywanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Oratorium,
- podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych kompetencji innych władz Oratorium.

2. Uchwały Rady Oratorium zapadają zwykłą większością głosów i przy obecności co najmniej połowy składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. Posiedzenia Rady Oratorium zwoływane są przez Kierownika Oratorium i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 16

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Oratorium.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie.

3. W skład Komisji Rewizyjnej, oprócz przewodniczącego, wchodzą dwie osoby. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu po wyborze przez Walne Zgromadzenie, wybierają Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności statutowej i gospodarczej Oratorium, - przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Oratorium,
- przedkładanie Radzie Oratorium protokołów pokontrolnych oraz żądanie wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym składzie.

6. W przypadku powstania podczas trwania kadencji wakatu w Komisji Rewizyjnej, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu o nowych członków, spośród członków zwyczajnych Oratorium, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej i tylko do końca trwania kadencji.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
- członkami Rady Oratorium ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub podległości służbowej,
- skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

Majątek i fundusze

§ 17

1. Majątek Oratorium stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłem pozyskiwania funduszy są:
- składki członkowskie,
- świadczenia członków wspierających,
- udział finansowy Towarzystwa Salezjańskiego,
- środki publiczne, w tym subwencje, dotacje państwowe, samorządowe i inne,
- dochody z ofiarności publicznej,
- odpisy od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- darowizny, spadki, zapisy oraz nawiązki sądowe,
- dochody z majątku Oratorium,
- dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
- dochody z działalności gospodarczej.

3. Majątek Oratorium służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

4. O przeznaczeniu środków materialnych i finansowych decyduje Rada Oratorium z zachowaniem §12 ust. 1k oraz §14 ust. 2 niniejszego Statutu, przy czym cały dochód Oratorium (nadwyżka przychodów nad kosztami) w całości może być przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

5. Majątkiem Oratorium dysponuje Kierownik Oratorium, zgodnie z przepisami niniejszego Statutu i w celu realizacji celów statutowych.

6. Oratorium prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Oratorium w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku Oratorium na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku Oratorium na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Oratorium,
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Oratorium, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Postanowienia końcowe.

§ 18

1. Z uwagi na charakter Oratorium, określony w §1 ust. 1 i ust. 2, Rada Oratorium przedstawia do zaopiniowania władzom Towarzystwa Salezjańskiego – Domu Zakonnego, przy którym znajduje się siedziba Oratorium, projekty uchwał w następujących sprawach:
- zmian w Statucie,
- nabywania, zbywania lub obciążania majątku nieruchomego, będącego w dyspozycji Oratorium,
- pozyskiwania funduszy oraz podejmowania operacji finansowych w znacznych kwotach, których wysokoś określona jest w prawie własnym Towarzystwa Salezjańskiego,
- rozwiązania i przeprowadzenia procedury likwidacyjnej Oratorium.

2. Rozwiązania Oratorium oraz zmian w Statucie dokonuje Walne Zgromadzenie, z zachowaniem §12 ust. 8 oraz §18 ust. 1 niniejszego Statutu.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oratorium, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Rady Oratorium. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu działań likwidacyjnych, występuje o wykreślenie Oratorium z rejestru stowarzyszeń.

4. Po rozwiązaniu majątek Oratorium przechodzi na własność Towarzystwa Salezjańskiego – Domu Zakonnego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3, przy którym znajduje się siedziba Oratorium

§ 19

1. Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Rada Oratorium.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Łódź, dnia 11 kwietnia 2014 roku

na górę